Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831.

The Science of Logic / Georg Wilhelm Fredrich Hegel ; translated and edited by George di Giovanni. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, c2010. - lxxiv, 866 p. ; 24 cm. - Cambridge Hegel translations . - Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831. 2009. Selections. English. Cambridge University Press. Works. .

Includes bibliographical references (p. 757-776) and index.

Machine generated contents note: Acknowledgments; List of abbreviations; Introduction; Notes on the translation; The Science of Logic: Preface to the first edition; Preface to the second edition; Introduction; Book I: the doctrine of being; Book II: essence; Book III: the doctrine of the concept; Appendix: Hegel's logic in its revised and unrevised parts; Bibliography; Index.

"The purpose of the Cambridge Hegel Translations is to offer translations of the best modern German editions of Hegel's work in a uniform format suitable for Hegel scholars, together with philosophical introductions and full editorial apparatus. This new translation of The Science of Logic by G.W. F. Hegel (also known as his Greater Logic) includes the revised Book One (1832), Book Two (1813), and Book Three (1816). Recent research has given us a detailed picture of the process that led Hegel to his final conception of the System of Philosophy and of the place of the Logic within it.We now understand how and why Hegel distanced himself from Schelling, how radical this break with his early mentor was, and to what extent it entailed a return (but with a difference) to Fichte and Kant. In the introduction to the volume, George di Giovanni presents in synoptic form the results of recent scholarship on the subject, and, while recognizing the fault lines in Hegel's System that allow opposite interpretations, argues that the Logic marks the end of classical metaphysics. The translation is accompanied by a full apparatus of historical and explanatory notes"--


Translated from the German.

9780521832557 9781107499638 0521832551

2010012360

GBB060353 bnb

015550746 Uk


Logic.

B2942.E5 / D5 2010

160

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: