Carrier, David, 1944-

A world art history and its objects / David Carrier. - University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, c2008. - xxvi, 170 p. : ill. ; 24 cm.

Includes bibliographical references (p. [155]-165) and index.

Overture: Islamic carpets in European paintings -- Works of art and art-historical narratives -- Monocultural art-history narratives -- Why monoculturalism is not the whole story -- What happens when art-making traditions intersect -- Charts and works of art -- Importance of an aesthetic -- Exotic aesthetics -- How exotic can exotic art be? -- Our world art history is imperialism seen aesthetically -- Mutual respect as an ethical ideal -- Conclusion: the coming transformation of Western art history.

"Explores the question of how an art history of all cultures could be written or if it is even possible to do so. Examines the political and moral issues raised by the consideration of a multicultural art history"--Provided by publisher.

9780271034140 (cloth : alk. paper) 0271034149 (cloth : alk. paper) 9780271034157

2008015857


Art--Historiography--Methodology.
Art--Historiography--Moral and ethical aspects.
Politics and culture.

N380 / .C38 2008

707.2/2

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: