Differences : A journal of feminist cultural studies - Bloomington, IN : Indiana University Press, c1988- - v. : ill. (some col.) ; 23 cm. - Three no. a year - Vol. 1, no. 1 (winter 1989)-

Title from cover. Each issue has also a distinctive title. Published: Durham, NC : Duke University Press, spring 2003-Affiliated with: Pembroke Center for Teaching and Research on Women.

1040-7391 = Differences (Bloomington, Ind.) = Differ. (Bloomingt. Ind.)

DIFFEX

89650873

101093624 DNLM 007168501 Uk AA10812074 JP-ToKJK


Women--Periodicals.
Feminism--Periodicals.
Feminist criticism--Periodicals.
Women--United States--Periodicals.
Femmes--Périodiques.
Féminisme--Périodiques.
Critique féministe--Périodiques.
Femmes--États-Unis--Périodiques.
Feminisme.
Cultuur.
Analyse féministe.
Féminisme.
Femme.
Culture.
Art.
Littérature.
Différence culturelle.
Différence selon le sexe.
Feminism.
Feminist criticism.
Women.


United States.


Périodique électronique (Descripteur de forme)
Ressource Internet (Descripteur de forme)
Periodicals.
Electronic journals.

HQ1101 / .D54

305.42/05

Սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, «ՀԿ Դեպո - Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նյութերի բովանդակությունը կամ արտահայտված տեսակետները միմիայն Ֆոկուս արվեստի ՀԿ-ի եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները: